Project

Slotevent

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de jongste levensjaren cruciaal zijn voor de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.

In die periode leren kleuters allerlei nieuwe vaardigheden, waaronder ook zelfsturende vaardigheden. Om in het dagelijks leven vlot te kunnen functioneren, moeten we ons gedrag, onze gedachten en onze emoties kunnen sturen. Deze vaardigheid (zelfsturing) is afhankelijk van specifieke denkprocessen, nl. executieve functies (EF). Concreet leren kleuters flexibel om te gaan met veranderingen, regels en afspraken te onthouden terwijl ze een taak uitvoeren en hun impulsen onder controle te houden. Sterke executieve functies zijn van groot belang voor schoolse leerprestaties, ondernemingszin en welzijn op korte en lange termijn.

Tegelijk weten we dat kleuters die opgroeien in stressvolle situaties, zoals (kans)armoede, een groter risico lopen op lage zelfsturende vaardigheden, waardoor ze vaak ook op latere leeftijd meer drempels ervaren.

Met het project ‘Zet je EF-bril op’ slaan de Stad Aalst, KU Leuven en Odisee Hogeschool de handen in mekaar om, vanuit een proactieve benadering rond kinderarmoedebestrijding, de komende jaren in te zetten op het versterken van zelfsturende vaardigheden bij jonge kinderen in het kleuteronderwijs. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de onderwijsleerresultaten van (kans)arme kinderen duurzaam verbeteren en willen we de kansen verhogen dat ook deze kinderen later een succesvol leven kunnen leiden. Hoewel het project extra aandacht heeft voor kwetsbare kinderen, richt het project zich tot alle kleuters in de klas. De extra aandacht voor zelfsturing komt immers alle kleuters ten goede.